Terms & Conditions


Below are the terms & conditions for freelancers (Egenanställda) who are part of Upbeater.X Freelance Accelerator (in Swedish).

NÄR DU ANVÄNDER UPBEATER.X FÖR ATT FAKTURERA EN KUND:

De Allmänna Villkoren härunder gäller för den som blir Egenanställd (den “Egenanställde”) hos Upbeater AB, org. nr. 559427-1271 (nedan “Upbeater.X”).

1. Rätt att arbeta

1.1 Den Egenanställde intygar att denne har rätt att utföra arbete i Sverige under hela den aktuella anställningsperioden. 

1.2 Den Egenanställde intygar också att denne är minst 18 år vid anställningens startdatum.


2. Verifiering

2.1 Upbeater.X äger rätten att verifiera de personuppgifter den Egenanställde lämnar, antingen genom att samla in underlag och bekräftelse för att kontrollera den Egenanställdes identitet, ålder och arbetstillstånd, eller att via annan automatiserad process, som till exempel via BankID eller annan tjänst, verifiera lämnade uppgifter i samband med att den Egenanställde accepterar de Allmänna Villkoren.

2.2 Upbeater.X har även rätt att göra en kreditupplysning, utdrag ut brottsregistret eller att efterfråga annat bevisunderlag rörande anställningen om skäl till sådan granskning finns.    

2.3 Upbeater.X äger på dessa grunder rätten att utan att ange skäl vägra den Egenanställde anställning samt att omedelbart avsluta anställning för den Egenanställde.


3. Anställning & uppdrag

3.1 Genom registrering hos Upbeater.X godkänner den Egenanställde dessa Allmänna Villkor, samt Upbeater.X’s Integritetspolicy.

3.2 När den Egenanställde upprättar ett Uppdragsavtal som accepteras av både Upbeater.X och Kund upprättas också ett anställningsavtal för särskild visstidsanställning enligt 5 § 1 p LAS som den Egenanställde ska signera. Detta avtal är villkorat att gälla endast under förutsättning att Upbeater.X åtar sig Uppdrag som den Egenanställde utför.

3.3 Upbeater.X har rätt, men ingen skyldighet, att åta sig Uppdrag. Upbeater.X förbehåller sig således rätten att kunna avböja Egenanställning utan att behöva ange särskilt skäl. 

3.4 Den Egenanställde ska invänta ett godkännande av Upbeater.X att de åtar sig Uppdrag för att anställningsförhållande ska anses föreligga. Den Egenanställde kan aldrig anses anställd av Upbeater.X innan Uppdrag blivit godkänt av Kund genom ingått avtal med Upbeater.X. Det är den Egenanställdes ansvar att se till att Kund godkänner och signerar Uppdragsavtalet innan Uppdrag påbörjas.

3.5 Den Egenanställde ska utföra arbetet under Uppdragsavtalet som löper från det datum den Egenanställde rapporterat in som startdatum till det datum som angivits som slutdatum, om inte ändringar skett vilka skriftligen godkänts.

3.6 Den Egenanställde har rätt att utföra flera uppdrag parallellt under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande på så vis att en intressekonflikt mellan olika kunder samt mellan Upbeater.X och olika kunder kan uppstå.

3.7 Den Egenanställde är ansvarig för att meddela Upbeater.X skriftligen om Uppdrag ändras.


4. Fakturering

För att kunna fakturera kund, och således kunna betala ut en lön till den Egenanställde, är den Egenanställde ansvarig för att lämna fakturaunderlag till Upbeater.X, så som fakturauppgifter till Kund samt uppgifter för kompensation enligt Uppdragsavtalet, senast 10 dagar efter slutfört arbete eller annat avtalat fakturerings upplägg.

5. Lön

5.1 Den Egenanställdes lön beräknas utifrån den summa som den Egenanställde prissätter sitt Uppdrag, vilket framgår i Uppdragsavtalet, minus de lagstadgade avgifter rörande anställningen som Upbeater.X ansvarar för att betala å den Egenanställdes räkning, samt Upbeater.X avgift, fn. mellan 5-15% av fakturerat belopp (beroende på totalt fakturerat belopp). Den Egenanställde är själv ansvarig för prissättning gentemot kund.

5.2 Den Egenanställde ansvarar för att Upbeater.X har rätt uppgifter till den Egenanställde för att kunna betala ut lön, vilket sker den 25 följande månad. 

 5.3 Den Egenanställde har rätt att debitera Kund för traktamente, logi, rese ersättning, utlägg för förbrukningsartiklar och program, etc. som är direkt nödvändiga eller beordrade av Kund för att utföra uppdraget. Detta ska dock vara skriftligen överenskommet med Kund innan kostnaderna uppstår. 

I det fall merkostnader ska debiteras ska kvitton för inköp alltid lämnas i original av den Egenanställde. Gällande traktamente, körjournaler, etc. ska den Egenanställde kunna visa upp underlag för arbetad tid, miltal, osv.

5.4 Om den Egenanställdes eller Upbeater.X arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag, räntor eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter och/eller övriga avgifter har den Egenanställde och Upbeater.X rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån både vad gäller Uppdrag samt administrativa uppgifter.


6. Försäkring

6.1 Den Egenanställde täcks under sin anställning hos Upbeater.X av olycks­falls­försäkring, ansvarsförsäkring och ren förmögenhetsskada (allmänt konsultansvar), givet att den Egenanställde arbetar inom något av yrkesområdena där icke särskild försäkring krävs. Den Egenanställde är ansvarig för att säkerställa att tillräcklig och korrekt försäkring finns för utförande av visst uppdrag.

6.2 Tilläggsförsäkringar kan behöva tecknas i vissa branscher och för viss typ av Uppdrag. Upbeater.X kan tillhandahålla dessa försäkringar på den Egenanställdes bekostnad, men det är den Egenanställdes ansvar att ha tilläggsförsäkring innan uppdraget påbörjas om så krävs.

6.3 För att försäkring ska gälla intygar den Egenanställde att denne är fullt frisk och arbetsför vid tidpunkten för godkännande av dessa Allmänna Villkor.


7. Ansvar & Ansvarsförsäkring

7.1 Upbeater.X ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter gällande den Egenanställde. Upbeater.X frånsäger sig, så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av och/eller har samband med den Egenanställdes utförande av uppdrag åt kunden.

7.2 Upbeater.X utgår ifrån att den Egenanställde vid utförande av varje uppdrag arbetar professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och eventuella föreskrifter. Den Egenanställde ska vidare utföra uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalitét som en kund rimligen kan förvänta sig av den Egenanställde med hänsyn tagen till Uppdragsavtalet och övriga omständigheter.

7.3 I det fall kunden begär avhjälpande från Upbeater.X så har Upbeater.X rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på den Egenanställdes bekostnad eller kräva att den Egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande.

7.4 Om den brist som Kunden påtalar omfattas av Upbeater.X ansvarsförsäkring eller rena förmögenhetsskada (allmänt konsultansvar) har Upbeater.X rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av Upbeater.X’s ansvarsförsäkring eller dess rena förmögenhetsskada (allmänt konsultansvar), i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som Upbeater.X kan komma att drabbas av ska ersättas av den Egenanställde.

7.5 Den Egenanställde är skyldig att samverka och bistå Upbeater.X och involverade försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

7.6 Då Kund ansvarar för den Egenanställde såsom för egen anställd personal är det Kund som är ansvarig för förlust och skada som den Egenanställde kan orsaka Kund eller tredje man inom ramen för den Egenanställdes utförande av arbete åt Kund. I andra hand kan detta täckas av Upbeater.X’s ansvarsförsäkring eller rena förmögenhetsskada (allmänt konsultansvar), eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av den Egenanställde. I de fall Kund utgör en konsument gäller Upbeater.X’s ansvarsförsäkring och ren förmögenhetsskada (allmänt konsultansvar).

7.7 Upbeater.X ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Indirekt skada kan t.ex. vara utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Kunds eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

7.8 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lagstiftning.

7.9 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Upbeater.X är Upbeater.X’s ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst Upbeater.X’s andel av uppdragets fakturerade belopp. Vid uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Om det pris den Egenanställde avtalat med kunden understiger 0,5 prisbasbelopp ska Upbeater.X’s maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp. Med prisbas­belopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkrings­balken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst.

7.10 I den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för Upbeater.X gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, ska den Egenanställde stå ansvaret därför och hålla Upbeater.X skadeslöst.

7.11 Den Egenanställde förbinder sig att vara informerad om och att följa gällande lagstiftning i sitt yrkesutövande, samt att på heder och samvete försäkra att de uppgifter som denne lämnar om sig själv och Uppdrag är korrekta.

7.12 Upbeater.X friskriver sig från allt ansvar och alla påföljder som kan uppkomma i relation till att den Egenanställde uppgivit felaktiga uppgifter eller på annat sätt inte lever upp till de avtal som ingåtts.


8. Reklamation

8.1 Den Egenanställde ansvarar för att hantera reklamationer avseende uppdrag. Om kund gör gällande att arbetet på något vis är bristfälligt utfört är det den Egenanställdes skyldighet att utan dröjsmål åtgärda påvisade brister. Det åligger den Egenanställde att genast rapportera eventuella reklamationer till Upbeater.X.

8.2 Anmärkningar avseende Upbeater.X’s utförande av administrativa uppgifter ska av kunden och/eller den Egenanställde framställas direkt till Upbeater.X utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter slutförandet av aktuella administrativa uppgifter. Är konsumenttjänstlagen, alternativt konsumentköplagen, tillämplig för Kund så gäller tillämplig lag för reklamation.


9. Rätt till återkrav och kvittning för felaktigt utbetald lön

9.1 För det fall faktura till Kund för ett uppdrag har återkallats och krediteras till följd av att den Egenanställde inte utfört arbete har Upbeater.X rätt att kräva tillbaka den lön som har utbetalats till den Egenanställde för fullgörandet av uppdraget. Det belopp som ska återbetalas utgörs av det totala bruttobeloppet inklusive erlagd preliminär skatt.

9.2 För krediterad faktura har Upbeater.X rätt att i första hand göra löneavdrag på ännu ej utbetald lön till den Egenanställde samt i andra hand rätt att framställa krav på återbetalning av den nettolön som utbetalats till den Egenanställde. Om Upbeater.X krävt återbetalning ska den Egenanställde inom 10 dagar från Upbeater.X skriftliga krav återbetala nettolönen.

9.3 Den Egenanställde ska medverka till att jämka eller begära återbetalning av den preliminärskatt som Upbeater.X har betalat in till Skatteverket samt omgående och senast inom 5 dagar efter återbetalning erhållits erlägga beloppet till Upbeater.X. För det fall jämkning erhålls ska den Egenanställde återbetala beloppet till Upbeater.X inom 30 dagar från den dag jämkningsbesked lämnades. För det fall återbetalning inte ägt rum tidigare ska återbetalning senast ske inom 60 dagar efter att den Egenanställde erhållit slutskattebesked för det år ersättningen är hänförlig till.


10. Immateriella rättigheter

10.1 Äganderätt till allt resultat som den Egen­anställde utför med anledning av Uppdrag tillkommer Upbeater.X, om inte annat gäller av tvingande lag eller annat har avtalats. Upbeater.X överlåter allt resultat till Kund. All upphovs­rätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till resultat ska således efter Uppdrag utgöra Kunds egendom.

10.2 Om den Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av Uppdrag åt Kund, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kund.

10.3 Den Egenanställde är ansvarig för att tillse att resultat inte utsätts för immaterial­rättsliga intrång samt att tillse att denne inte olov­ligen brukar andras system.

10.4 Upbeater.X ansvarar inte för resultats immaterialrättsliga intrång.


11. Personuppgifter

11.1 Upbeater.X är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget hanterar och hanterar den Egenanställdes personuppgifter i enlighet med bolagets Integritetspolicy. Policyn avser hantering av personlig data om den Egenanställde som Upbeater.X samlar in och använder, anledning av hantering av personuppgifter samt den Egenanställdes rätt gällande hantering av dess personuppgifter. Om den Egenanställde mottar personuppgifter gällande Kund under Uppdrag, är den Egenanställde ansvarig att radera dessa personuppgifter då Uppdrag avslutas.

11.2 Den Egenanställde får inte behandla Kunds personuppgifter utanför sin anställning hos Upbeater.X.


12. Sekretess

12.1 Den Egenanställde förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter rörande uppdrag konfidentiellt. Den Egenanställde får heller inte, vare sig under anställningstiden eller efter dess upphörande använda eller för någon annan person eller bolag utlämna, visa eller för tredje man återgiva uppgifter eller dokument som rör Kund, Upbeater.X eller dess närstående bolags verksamhet.

12.2 Undantag gäller för uppgifter som är allmänt kända, eller som den Egenanställde blir tillfrågad att visa upp krävs enligt lag eller annan författning.  

12.3 Den Egenanställde har även tystnadsplikt rörande förhållanden hos kunden och får inte dela några personuppgifter som den Egenanställde fått tillgång till vid arbete hos Kund till Upbeater.X, utöver de personuppgifter som krävs för att upprätta faktura och fullgöra avtalet gentemot Kund.


13. Uppsägning av avtal

13.1 Avtalet gäller under den tid som avtalet för den särskilda visstidsanställningen gäller.

13.2 Upbeater.X förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återkalla fakturan om Kund bestrider fakturan och/eller någon av följande omständigheter föreligger:

  • Den Egenanställde har inte utfört arbetet eller har försummat utförandet av uppdraget.
  • Den Egenanställde har underlåtit att informera Upbeater.X om omständigheter som är viktiga eller avgörande för Avtals fullgörande mot kund.
  • Den Egenanställde har underlåtit att informera Upbeater.X om omständigheter som är viktiga eller avgörande för att Den Egenanställde ska omfattas av Upbeater.X försäkringsvillkor.
  • Den Egenanställde har på annat sätt handlat i ond tro och gett oriktiga eller icke sanningsenliga uppgifter om Uppdrag, Uppdrags omfattning och andra omständigheter kring Uppdrag som kan skada Upbeater.X eller Kund.

14. Övrigt

14.1 Upbeater.X förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

14.2 Den Egenanställde har aldrig rätt att använda Upbeater.X företagsuppgifter vid inköp av varor och/eller tjänster om inte skriftligt medgivande finns i respektive fall, eller att använda Upbeater.X företagsuppgifter vid offert lämnande eller ingå avtal i Upbeater.X namn och/eller för Upbeater.X räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd utöver vad Upbeater.X skriftligt tillåter.

14.3 Utrustning, dokument, licenser, affärshandlingar och liknande, oavsett form, som den Egenanställde eventuellt fått av Kund för utförande av uppdrag ska senast i samband med uppdragets upphörande, eller det tidigare datum Kund anger, återlämnas. 

14.4 Den Egenanställde försäkrar även i och med ingånget avtal med Upbeater.X att denne inte har näringsförbud samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnats om denne som person samt för de uppdrag denne ska utföra är korrekta.

FOR FREELANCERS


CONNECT WITH US