Privacy Policy


Below you'll find our Privacy Policy (in Swedish).

I nedan Integritetspolicy hittar du information om hur Upbeater AB, org. nr. 559427-1271 (nedan “Upbeater.X”) hanterar dina personuppgifter.

1. Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Upbeater.X. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Upbeater.X verksamhet.

2. Personuppgiftsansvarig

Upbeater.X är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget och dess relaterade verksamheter, och är ansvarig för bestämmelser kring syftet med behandlingen och på vilket sätt behandlingen ska ske.

3. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kontakt till närmast anhörig, bilder och ip-nummer. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, som exempelvis insamling, registrering, lagring, överföring och radering.

4. När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

Behandling av personuppgifter krävs bland annat i relation till avtal, fakturering, bokföring, och anställning.

4.1 Som Egenanställd hos Upbeater.X behandlar vi personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja de regler som finns som arbetsgivare, betala ut lön, etc. Personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, kreditupplysning, kvitton på utlägg, utbildningsbevis och korrespondens. 

Då vi verkar i egenskap av arbetsgivare av Egenanställda måste vi lämna personuppgifter till bl.a. Skatteverket, SCB och andra myndigheter och statliga organisationer. Detta godkänns av den Egenanställda i samband med godkännande av Upbeater.X Allmänna Villkor för Egenanställd, med denna Integritetspolicy som bilaga. 

Som arbetsgivare kan det även i vissa fall krävas att Upbeater.X lämnar ut uppgifter om den Egenanställde till Kund.

4.2 Som Kund eller Leverantör till Upbeater.X behandlar vi personuppgifter för att kunna ingå och fullfölja de Uppdragsavtal som upplåtits enligt överenskommelse mellan den Egenanställde och Kund. Personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, faktureringsuppgifter, korrespondens. Detta godkänns av Kunden i samband med godkännande av Upbeater.X Allmänna Villkoren för Kund, med denna Integritetspolicy som bilaga.


5. Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter om dig i samband med att du blir del av Upbeater.X och godkänner våra Allmänna Villkor antingen som Egenanställd eller som Kund. Detta sker i samband med att en Egenanställd blir antagen till Upbeater.X, eller att en Kund ingår Uppdragsavtal med oss. Relevanta personuppgifterna kan komma att samlas in via vår hemsida, form, e-sineringstjänst, e-post eller annan korrespondensmetod mellan Upbeater.X och uppgiftslämnaren.

Under tiden det finns ett aktivt avtal mellan Upbeater.X och uppgiftlämnaren kan ytterligare uppgifter om dig komma att genereras och registreras i vårt system. För en Egenanställd, det kan t.ex. vara lönespecifikationer, anställningsnummer, kontrolluppgifter. sjukanmälan, utbildningsbevis m.m.

För Kund kan det t.ex. vara löpande kommunikation, ändring av uppdrag, avtalsreglering, m.m. Förutom den information som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in genom att du använder våra tjänster eller korresponderar med oss kan vi även komma att samla information från en så kallad tredje part. Uppgifter som vi samlar in från tredje part är exempelvis kreditupplysningsinformation från kreditupplysningsföretag och adressuppgifter från offentliga register.

5.1 Cookies

Cookies är små bitar av text som din webbläsare skickar via den webbplats du besöker. En cookie-fil lagras i din webbläsare och tillåter Tjänsten eller en tredjepart att känna igen dig för att ditt nästa besök ska förenklas och göra Tjänsten mer tillgänglig, till exempel kan dina språkinställning och inloggningsinformation sparas. Dessa används för att kunna förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur du använder vår tjänst. Vi använder även tredjepartscookies för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser.


6. Utlämnande av personuppgifter

I vissa fall och vid behov för att kunna fullfölja våra åtaganden kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra juridiska personer eller personuppgiftsbiträden. Det kan t.ex. vara till kunder, leverantörer, eller statliga myndigheter så som t.ex. Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Polisen, Arbetsmiljöverket etc. I de fall då dessa är självständigt personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicy och rutiner kring behandling av personuppgifter.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. De uppgifter vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster behandlas för olika ändamål, därför sparas de också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och hur våra rättsliga skyldigheter ser ut. Det kan t.ex. vara så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt arbetsgivaransvar, avtal, reklamationsärenden från uppdragsgivare eller så länge som det krävs för att uppfylla vissa lagstadgade lagringstider gällande exempelvis bokföring.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från olovlig eller obehörig tillgång, men även från förlust, förstörelse eller annan skada. Endast de handläggare som har behörighet till våra system och information har tillgång till dina personuppgifter och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

9. Dina rättigheter

Du har som har personuppgifter registrerade hos oss har enligt lag rättigheter som du kan utnyttja. 

Dessa rättigheter innebär att du kan;

  • få ut en verifikation på att vi behandlar dina personuppgifter
  • få ut ett registerutdrag av de uppgifter som vi behandlar
  • invända mot behandling eller begära dataportabilitet
  • begära att begränsa behandling av dina personuppgifter
  • få dina personuppgifter korrigerade
  • få dina personuppgifter raderade
  • begära återkallelse av samtycke (med viss reservation enligt begränsning av rättigheter).

9.1 Begränsning av dina rättigheter

Dina rättigheter begränsas till att endast kunna utföras i den omfattning det inte inskränker Upbeater.X möjlighet att fullfölja sina rättsliga förpliktelser, eller till att endast utföras då uppgifterna inte behövs för andra legala syften. (Detta innebär att om du begärt åtgärd som exempelvis radering måste Upbeater.X ändå spara och behandla de personuppgifter som anses nödvändiga så länge som tillämplig lag eller legal grund så kräver. Om inte alla registrerade uppgifter anses nödvändiga kan Upbeater.X dock utföra önskad åtgärd för de personuppgifter som inte behövs).


10. Korrigering av personuppgifter

Om du byter namn, adress eller kontaktinformation, eller uppmärksammar felaktiga uppgifter, åligger det dig att ändra dina uppgifter så att dessa är uppdaterade och korrekta. Upbeater.X vill alltid ha korrekta uppgifter om dig och kommer att göra vad vi kan för att dina uppgifter ska vara uppdaterade. Blir dina personuppgifter föremål för rättelse eller radering så underrättar Upbeater.X mottagarna av dina personuppgifter, under förutsättning att Upbeater.X finner det möjligt och inte oskäligt betungande.

11. Radera personuppgifter

Om du vill att dina personuppgifter raderas kan du kontakta oss på [email protected]

12. Ändring av integritetspolicyn

Upbeater.X förbehåller sig rätten att vid behov ändra och uppdatera integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas publicerad på vår hemsida. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du som egenanställd att få information om detta via e-post i god tid innan uppdateringen träder i kraft.

Kontaktuppgifter

Upbeater AB (Upbeater.X)
Renstiernas Gata 20
116 31 Stockholm
Sweden

Email: [email protected]
Phone: +46 707 144073

Senast uppdaterad July 19, 2022

FOR FREELANCERS


CONNECT WITH US