Terms & Conditions


Below are the Terms & Conditions for Companies (Kunder) who work with any of Upbeater.X freelancers (in Swedish).

De Allmänna Villkoren härunder gäller mellan Uppdragstagaren, Upbeater AB, org. nr. 559427-1271 (nedan “Upbeater.X”), och Uppdragsgivaren (nedan “Kunden”), och ska gälla i tillägg till Uppdragsavtalet som ingås mellan parterna när Kunden väljer att anlita en av Upbeater.X frilansare (nedan den “Egenanställde”) för att utföra ett Uppdrag.

1. Uppdraget

1.1 Uppdraget, dess art, omfattning, längd, förväntade resultat, och andra överenskomna villkor, ska framgå tydligt i Uppdragsavtalet, vilket dessa Allmänna Villkor ska ses som en bilaga till.  

1.2 Om den Egenanställde eller Upbeater.X’s kostnad ökar avseende Uppdrag på grund av ändringar i lag, unionsrätt, ränta eller tillämpliga avgifter har den Egenanställde och Upbeater.X rätt att retroaktivt justera pris för Uppdrag på så vis att det reflekterar ökningen av den kostnaden både avseende Uppdrag och Administrativa Uppgifter.


2. Uppdragsgivaren / Kunden

2.1 Godkänner dessa Allmänna Villkor som bilaga till Uppdragsavtalet vilket ska signeras innan Uppdraget påbörjas.

2.2 Ansvarar för att ge inform­ation om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, eller andra villkor, avtal eller omständigheter som är av vikt för arbetet som ska utföras. Detta ska specificeras i Uppdragsavtalet och fungera som den Egenanställde’s arbetsbeskrivning.

2.3 Ansvarar för arbets­ledning av den Egenanställde samt för kontroll och uppföljning av den Egen­anställdes arbete.  


3. Uppdragstagaren / Upbeater.X

3.1 Ansvarar för att betala lön, sociala avgifter, och andra relaterade arbetsgivar- och administrativa avgifter för den Egenanställda i relation till Uppdraget samt att se till att den Egenanställde täcks av en gällande olycks­falls- och ansvarsförsäkring under Uppdragets utförande. 

3.2 Förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall kunna avböja anställning av Egenanställd utan att behöva ange särskilt skäl. Upbeater.X kan på begäran av potentiell Kund lämna uppgift om och bekräfta huruvida god­kännande finns.

3.3 Åtar sig enbart Uppdrag som ryms i omfattningen av sina försäkringar.


4. Arbetsmiljö

4.1 Den Egenanställde ska få god kännedom om möjliga risker med ett Uppdrag för att kunna utföra Uppdrag utan risk för att skada ska upp­komma. Kunden ska alltid vidta de skyddsåtgärder som be­hövs för att den Egenanställde inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall.

4.2 Kunden ska tillhanda­hålla personlig skyddsutrustning för arbetsplatsen och nödvändig utrustning som behövs för den Egen­anställdes arbetsuppgifter. För arbete som kräver skyddsutrustning måste den erhållits innan Uppdrag påbörjas. 

4.3 Kund, som inte är en privatperson, ska behandla den Egenanställde liksom egen personal, och ska agera för att säkerställa att den Egenanställde behandlas rättvist och jämlikt i relation till övrig personal samt att denne inte blir utsatt för diskriminering. Den Egenanställde ska även informeras om interna förhållanden, lagar, förordningar, instrukt­ioner, arbetsmiljö och rutiner hos Kunden.

4.4 Kunden ska alltid förhöra sig om att den Egen­anställde har rätt utbildning för utförande av ett Uppdrag.

4.5 Den Egen­anställde får inte utföra Uppdrag som kräver tillträde till områden där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga instrukt­ioner från Kunden.

4.6 Om det kan anses att Kunden råder över ett arbetsställe ska Kunden se till att det på arbets­stället finns sådana fasta anord­ningar att den Egenanställde som arbetar där inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Kunden ska även se till att andra anordningar som finns på arbetsstället kan användas utan sådan risk. 

4.7 Kunden ska rapportera eventuella olyckor och tillbud till Upbeater.X och rapporteringen ska inkludera samtliga olyckor och tillbud på arbetsplatsen. 

4.8 Arbetstid ska förläggas i enlighet med arbets­tidslagen (1982:673) och före­skrifter som meddelats med stöd i lagen. Maximal arbetstid som föreskrivs i lagen får ej över­skridas och Kunden får inte utöva några som helst påtryck­ningar mot den Egenanställde avseende arbete utöver vad lag tillåter.

4.9 Lokaler, maskiner, redskap, skydds­utrustning och fordon som Kunden tillhandahåller, oavsett om de ägs av Kunden eller lånas in, ligger på Kunden ansvar att kontrol­lera att dessa möter dessa Allmänna Villkor. Upbeater.X avsäger sig allt ansvar för detta.


5. Fakturering

5.1 Fakturering för utfört Uppdrag och betalning ska ske enligt med Uppdragsavtalet. 

5.2 Kunden är skyldig att ersätta Upbeater.X för hela uppdragstiden till det pris som är överenskommet i Uppdragsavtalet så länge inte Uppdrag avslutats i förväg med anledning av att den Egenanställde missköter sig. Kunden behöver i detta fall bevisa att den Egenanställde misskött sig, vilket ska innebära att den Egenanställde brutit mot de Allmänna Villkor eller Anställningsavtalet med Upbeater.X.

5.3 Ersättning ska beräknas till den i Uppdragsavtalet överenskomna summan, dock minst 300 kr brutto per timme. Kunden förbinder sig således att inte prissätta Uppdrag lägre än 300 kr brutto per timme.

5.4 Upbeater.X och den Egenanställde har enbart rätt till ersättning för inköp av varor och/eller tjänster som behövs för att utföra Uppdraget om det skriftligt medgetts av Kunden innan inköpet sker. 

5.5 Kompensation för resor och andra merkostnader som uppstår på Kundens begäran ska kompenseras av Kunden. Detta måste dock skriftligen vara godkänt innan sådana kostnader uppstår och underlag måste kunna uppvisas av den Egenanställde. 


6. Reklamation

6.1 Om fel eller brist kring Uppdrag uppstår som ligger under Upbeater.X ansvar ska Kunden omgående skriftligen reklamera detta till Upbeater.X. Fel eller brist som upp­täcks av Kunden efter det att Uppdrag slut­förts eller upphört ska skriftligen rekla­meras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdrag har avslutats. För det fall Konsumenttjänstlagen alternativt Konsumentköplag är tillämpliga så sker reklamation i enlighet med tillämpliga delar i respektive lag.

6.2 Reklamat­ion ska inne­hålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

6.3 Upbeater.X ska efter reklamation eller anmärk­ning ges tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, innan Kunden framställer anspråk på skade­stånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid bedöms med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist.

6.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot Upbeater.X ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av rekla­mation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kunden framställas skrift­ligen, dock senaste inom tre (3) månader från det att Uppdrag, vartill kravet hör, avslutats.

6.5 Anmärkningar avse­ende den Egenanställde’s arbete ska framställas direkt till den Egenanställde. Vid väsentliga anmärkningar, liksom misskötsel eller avtalsbrott, ska Kund rapportera det till Upbeater.X.


7. Ansvar & Ansvarsfriskrivning

7.1 Om avtal inte slutits mellan den Egenanställde och Upbeater.X samt mellan Upbeater.X och Kunden kan Upbeater.X inte under några omständigheter anses ansvarig.

7.2 Upbeater.X ska hållas skadefri för alla fel och skada hos Kunden eller tredje man som uppstår på grund av det ar­bete som den Egenanställde utför hos Kunden inom ramen för Uppdraget. 

7.3 Kunden bör teckna och upprätthålla gällande försäkring för sin verksamhet, inklu­sive försäkring hänförlig till den Egen­anställde och dennes arbete för Kunden. Den Egenanställde ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbets­tagare. Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.

7.4 Upbeater.X ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter gällande den Egenanställde, och frånsäger sig så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada, t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklu­sive Kundens eventuella ersättnings­skyldighet gentemot tredje man eller förlust av in­formation, som uppstår till följd av och/eller har samband med den Egenanställdes utförande av uppdrag åt Kunden.

7.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Upbeater.X är Upbeater.X’s ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 0,5 prisbas­belopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdrag av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Om det pris den Egenanställde avtalat med kunden understiger 0,5 prisbasbelopp ska Upbeater.X’s maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp. Med prisbas­belopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkrings­balken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst.

7.7 För det fall Kunden enligt lag kan åläggas ansvar ska Kunden svara för det arbete den Egenanställde utför hos Kunden. I det fall Kunden ej kan anses an­svarig så täcks skada åsamkad av den Egen­anställde av Upbeater.X’s ansvarsförsäkring. Upbeater.X ansvar begränsas till tillämpligt försäk­rings­brev.


8. Immateriella rättig­heter

8.1 Äganderätt till allt resultat som den Egen­anställde utför med anledning av uppdrag tillkommer Upbeater.X, om inte annat gäller av tvingande lag eller annat har avtalats. Upbeater.X överlåter allt resultat skapat av Egenanställd under Uppdrag till Kunden. All upphovs­rätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till resultat ska således efter Uppdrag utgöra Kunds egendom. 

8.2 Kunden ska ersätta Upbeater.X vad Upbeater.X kan vara skyldig att betala till den Egen­anställde för överlåtelse av den immateri­ella rättigheten enligt lag eller kollektiv­avtal.

8.3 För uppfinning gäller att Kunden får in­träda som rättsinnehavare avseende uppfin­ningen enbart enligt gällande lag eller be­rört kollektivavtal.

8.4 Om den Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av Uppdrag, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kunden.

8.5 Kunden eller den Egenanställde, är ansvarig för att tillse att resultat inte utsätts för immaterial­rättsliga intrång samt att se till att andras system inte olovligen används under Uppdrag.

8.6 Upbeater.X ansvarar inte för resultats immaterialrättsliga intrång.


9. Personuppgifter

9.1 Kunden får endast behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling. Kunden är person­uppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

9.2 Kunden får aldrig påbörja Uppdrag med Egen­anställd innan den Egenanställde godkänt Upbeater.X Allmänna Villkor för Egenanställd, Anställningsavtal och Integritetspolicy.

9.3 Om Kunden behandlar personuppgifter för Upbeater.X ska Kunden signera personuppgifts­biträdesavtal med Upbeater.X innan Uppdrag påbörjas.

9.4 Om den Egenanställde vid arbete hos Kunden behand­lar person­uppgifter är Upbeater.X inte personupp­giftsansvarig eller personuppgifts­biträde för sådan behandling.

9.5 Om Upbeater.X behö­ver behandla personuppgifter hänförliga till Kunden ska Kunden lämna samtycke till behandling i enlighet med General Data Protection Regulation.


10. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter rörande uppdrag konfidentiellt. Partnerna får heller inte, vare sig under uppdragsperioden eller efter dess upphörande använda eller för någon annan person eller bolag utlämna, visa eller för tredje man återgiva uppgifter eller dokument som rör den andre parten. 

10.2 Undantag gäller för uppgifter som är allmänt kända, eller som någon av Parterna blir tillfrågad att visa upp krävs enligt lag eller annan författning.  

10.3 Den Egenanställde är bunden av den sekretess som följer av Allmänna Villkor för Egenanställd.


11. Uppsägning av avtal

11.1 Avtalet gäller tills vidare såvida inte annat avtalats. Uppdrag gäller alltid under den tid som angetts i Uppdragsavtalet.

11.2 Part äger alltid rätt att säga upp Avtalet med omedelbart verkan genom skriftligt meddelande till den andre parten om någon av följande omständigheter föreligger:

  • Den andra parten i något väsentligt hän­seende bryter mot avtalet och inte har vid­tagit rättelse inom femton (15) dagar efter skriftlig anmodan.
  • Den andra parten försätts i konkurs, inle­der ackordsförhandlingar, träder i likvidat­ion eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten be­läggs med närings­förbud och part inte ome­delbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande.
  • Om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

11.3 Vid specifika fall på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse vilket hindrar eller orimligt fördyrar genom­förandet av Uppdrag, kan part få ställa in eller skjuta upp Uppdraget. Part anses då inte ansvarig för uppstådd skada eller försening, vilket även gäller vid svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, vålds­handlingar eller risk för våldshand­lingar, naturhändelser, plötsligt skade­görande händelser, epidemier, arbets­konflikter eller andra ej förutsebar omstän­dighet. Förbe­hållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

11.4 Om omständigheterna under punkt 11.3 uppstår ska part snarast underrätta motparten. Är Uppdrag ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdrag upphöra om inte parterna enas om annat. Om Upp­draget upphör äger Upbeater.X rätt till ersättning för utfört arbete samt relaterade kostnader.

11.5 Upbeater.X får alltid säga upp Uppdragsavtal och dessa Allmänna Villkor att gälla omedelbart för det fall en Egenanställde uteblir när denne ska utföra Uppdrag.


12. Överlåtelseförbud

Detta avtal, och därtill hörande rättigheter och skyl­dig­heter får inte utan den andra partens godkännande överlåtas till tredje man.

13. Tvister

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom i svensk domstol med säte i Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

14. Övrigt

14.1 Utrustning, dokument, licenser, affärshandlingar och liknande, oavsett form, som den Egenanställde eventuellt fått av Kunden för utförande av Uppdrag ska senast i samband med Uppdragets upphörande, eller det tidigare datum Kunden anger, återlämnas. 

14.2 Upbeater.X förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

All right reserved Upbeater AB